RECURSOS

Aquestes empreses ajuden a la gent que no tenen prous diners :

-Creu Roja

-Càrites

-Banc d’Aliments

-Departament de benestar i família

-i altres entitats no lucratives